Praktijkreglement

Eerste afspraak:

Neem bij de eerste afspraak uw legitimatie, een handdoek en de eventuele verwijzing mee. Een verwijzing mag niet ouder zijn dan 3 maanden. U kunt zich voor uw eerste afspraak melden bij de receptie.

Annuleren van de afspraak:

Wanneer u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn dient u zich tenminste 24 uur van tevoren af te melden. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Bij een te laat of niet afgemelde afspraak wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervan een factuur.

Vergoeding:

De kosten van een oefentherapeutische behandeling worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien zaken u niet geheel duidelijk zijn kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien het maximaal aantal declarabele behandelingen is overschreden ontvangt u zelf een nota van Praktijk voor Oefentherapie Cesar Woudenberg of van uw zorgverzekeraar. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze nota's. De tarieven voor onverzekerde behandelingen kunt u vinden in de wachtruimte en onder tarieven op de website van de praktijk.

Vragen:

Als u vragen hebt kunt u deze stellen via sandra@cesarwoudenberg.nl.

Klachtenregeling

De praktijk neemt deel aan de landelijke klachtenprocedure oefentherapie Cesar zoals sinds 1 januari 2017 is voorgeschreven conform de nieuwe wetgeving. Voor de klachtenprocedure verwijs ik u naar de website van de beroepsvereniging VvOCM, www.vvocm.nl/cliënt/klacht-en-geschillenregeling.

Privacyreglement

Het patiëntendossier wordt opgebouwd in een elektronisch patiëntendossier (EPD) volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met uw gegevens om volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die is ingegaan op 25 mei 2018. Een aantal regels is vastgelegd in het vernieuwde privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld, waarnemers, eventuele andere therapeuten, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht, om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling, worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • De praktijk neemt regelmatig deel aan wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens doorvoor worden gebruikt zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut.
 • De praktijk vindt het belangrijk om goede kwalitatieve zorg te leveren. Uw gegevens kunnen daarom anoniem gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden. Uw therapeut zal u hier toestemming voor vragen.
 • Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Overige aandachtspunten

 • Het is verboden te roken in de praktijk
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de therapeut behandelruimtes te betreden.
 • U kunt waardevolle spullen niet onbeheerd achter laten.
 • Praktijk voor Oefentherapie Cesar Woudenberg is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden.
 • Het zonder overleg gebruik maken van een mobiele telefoon is tijdens u bezoek aan de praktijkruimtes niet toegestaan.